बायबल वचन

Downloads: 

                                                                                                   

 1 पेत्र: 5;7

 

 स्तोत्र गीत :103;2