संपर्क

तुमा आमाहान नीचे ने संपर्का वे संदेश मोकली सेकताहा. जर तुमाहान प्रशना उत्तरा गरज वेरी ता, तुमा नाव आन इ-मेला पोत्तो लेखी मोकला

Target Image